Privacy en disclaimer

Privacy Statement

Inleiding

Stagemarkt hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor een rechtmatige, zorgvuldige en behoorlijke verwerking van jouw persoonsgegevens.
In dit Privacy Statement kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken. Ook kun je in dit statement terugvinden welke rechten je hebt en hoe je deze uitoefent. Stagemarkt dient zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het verwerken van persoonsgegevens is ons beleid om transparant te zijn over waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken.
In dit Privacy Statement komen de begrippen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerken’ en ‘betrokkene(n)’ vaak voor. Wij zullen deze begrippen kort voor je toelichten. Uit de AVG volgt dat een persoonsgegeven alle informatie betreft over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat deze informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Denk hierbij aan naam, woonadres, pasfoto maar ook je IP-adres. Gegevens over organisaties zijn volgens de AVG geen persoonsgegevens.
Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen. Betrokkenen zijn degenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden. Voor Stagemarkt zijn dit studenten.

Beveiliging

Om gegevens te beveiligen nemen wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen. Stagemarkt hanteert een beleid voor privacy en informatiebeveiliging, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn beschreven om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Het werken in veilige systemen is een van onze belangrijkste uitgangspunten om de veiligheid van alle persoonsgegevens te borgen. Als wij gebruik maken van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens, controleren wij of die partijen beschikken over een adequaat beveiligingsniveau. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn fysieke en digitale toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, versleutelen van data, gebruik van firewalls en geheimhouding medewerkers.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Stagemarkt mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een aantoonbaar doeleinde voor bestaat én als de verwerking rechtmatig is. Een verwerking is rechtmatig als deze voldoet aan de voorwaarden die in de wet zijn genoemd. Eén van onze belangrijkste doelen is het bieden van een platform zodat studenten de mogelijkheid hebben om te solliciteren op vacatures en stages van leerbedrijven die op Stagemarkt zijn geplaatst. Wij verwerken jouw persoonsgegevens met name voor dit doel. Indien een student solliciteert worden de persoonsgegevens uit zijn sollicitatiebrief en CV verwerkt. Overige doeleinden waar wij persoonsgegevens voor verwerken zijn:

 • om contact op te kunnen nemen naar aanleiding van het invullen van het contactformulier;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie over Stagemarkt en andere diensten van SBB;
 • het versturen van stage- en leerbaan contactverzoeken;
 • het doen van arbeidsmarktonderzoek;
 • het versturen van stage- en leerbaan matchvoorstellen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en van wie?

Stagemarkt verwerkt van meerdere categorieën persoonsgegevens. Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het betreffende doel worden verwerkt. Van studenten die solliciteren via Stagemarkt verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: Deze lijst is niet-limitatief.

Categorie                                                        Voorbeelden
Identificatiegegevens                                     Naam, geboortedatum, geboorteplaats
Contactgegevens                                             E-mailadres, woonadres, telefoonnummer
Beeldmateriaal                                                Pasfoto’s, indien aanwezig op Curriculum Vitae en video’s voor zover er door middel van een video wordt gesolliciteerd.
Studiegegevens                                               Opleiding, diploma’s, cijferlijsten
Arbeidsgegevens                                             Curriculum Vitae, motivatiebrieven
Digitale gegevens                                            Cookies, IP-adressen 

Met welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

1. Toestemming
2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
3. Wettelijke verplichting
4. Algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang

Met wie delen we persoonsgegevens?

Stagemarkt gaat zorgvuldig om bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht aan andere partijen. Er zijn echter situaties denkbaar dat wij jouw persoonsgegevens toch met derden dienen te delen. Wij houden hierbij rekening met dataminimalisatie. Dat betekent dat bij het verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens mogen worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt worden te bereiken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. De gegevens worden na 60 dagen verwijderd.

Welke rechten kun je uitoefenen?

Uit de AVG volgt dat betrokkenen verschillende rechten hebben om controle te houden over hun persoonsgegevens. Wanneer iemand gebruik maakt van deze rechten spreken we van een verzoek van een betrokkene.

Jouw rechten zijn:

 1. recht op inzage: je kunt een overzicht en/of inzage krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken.
 2. recht op correctie en aanvulling: als er aantoonbare fouten staan in je persoonsgegevens of ze zijn onvolledig, kun je vragen ze te corrigeren of aan te vullen.
 3. recht om ‘vergeten te worden’: je kunt verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen uit de bestanden van Stagemarkt. Dit recht is niet absoluut maar verbonden aan voorwaarden. Mocht één van de onderstaande situaties zich voordoen, dan kun je een beroep doen op dit recht:
 • Persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Je hebt jouw verleende toestemming ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen zwaarwegende redenen om de verwerking voort te zetten.
 1. recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens: onder bepaalde omstandigheden kan je jouw recht op beperking inroepen om het gebruik van persoonsgegevens te beperken. Hiervoor zijn vier mogelijkheden:
 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking is onrechtmatig;
 • Jouw gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking.
 1. recht op overdraagbaarheid van je gegevens: je kunt in bepaalde gevallen een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven organisatie. Dit geldt alleen als Stagemarkt jouw gegevens verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming.
 2. recht op bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens: je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens vanwege je specifieke situatie (bijzondere persoonlijke omstandigheden). Als je bezwaar aantekent moeten wij stoppen met het verwerken van je gegevens. De verwerking kan alleen doorgaan indien wij hier dwingende gerechtvaardigde redenen voor aanvoeren. Deze gerechtvaardigde redenen moeten belangrijker zijn dan jouw belangen, rechten en vrijheden.
 3. recht om gegeven toestemming in te trekken: als een verwerking van Stagemarkt gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van je gegevens op elk moment in te trekken.

Contact en klachten

Als je denkt dat dit Privacy Statement niet wordt nageleefd of wanneer je een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door Stagemarkt of SBB of wanneer je een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van je rechten, kun je een e-mail sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het e-mailadres: fg@s-bb.nl. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Stagemarkt en SBB over de privacywetgeving. De FG heeft een onafhankelijke rol en rapporteert rechtstreeks aan de directie.  Als je van mening bent dat jouw verzoek of klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van het Privacy Statement

Stagemarkt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Cookies

Een cookie is een bestandje dat wordt meegestuurd met webpagina’s. Jouw browser slaat deze op de harde schijf van je apparatuur op. Wij gebruiken functionele en anonieme cookies over het gebruik van deze website om onze dienstverlening te verbeteren. De cookies zijn niet herleidbaar tot jou. Als je op accepteren klikt dan bevestig je dat je dit weet en dat je dit accepteert.

Disclaimer

Hoewel de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) deze website met zorg heeft opgebouwd en ingericht en met zorg zal onderhouden, staat SBB er niet voor in dat deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren. Ook kan SBB er niet voor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen.
SBB kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid en volledigheid van gegevens die door of namens bedrijven of andere derden aan deze website worden toegevoegd. SBB behoudt zich het recht voor om inhoud die onjuist is dan wel in strijd met de goede smaak en zeden zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de website. Evenmin kan SBB verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Jouw bezoek en gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn daarom geheel voor jouw eigen risico. SBB accepteert daarbij dan ook geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die jij of een ander onverhoopt op wat voor manier dan ook zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal.